I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztahy mezi smluvními stranami ze smlouvy o dodání digitálního zboží (dále také jen „kupní smlouva“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jinatelocvicna.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), na jejíž jedné straně stojí:

Jakub Krofta, nar. 13.6.1996, IČO: 05269652, DIČ: CZ9606133262, ID datové schránky: etric69, e-mail: info@befighter.cz, kontaktní telefon: 603 867 731 shodně pro WhatsApp, sídlo: Pouchovská 917/107, Hradec Králové 3, www.befighter.cz, www.online.befighter.cz, provozovatelem komplexního programu BEFIGHTER

(dále také jen„poskytovatel“)

a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby uživatel (dále také jen „návštěvník“).

Zboží – zahrnuje digitální produkty jako je online kurz (e-learningový kurz) a tištěný papírový plánovač formátu A4

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek.

 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě návštěvníkovi na základě automatizovaného rozhodování.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o dodání zboží a o způsobu a času dodání zboží.

Pro objednání zboží vyplní návštěvník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ návštěvník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu pomocí jedním z tlačítek na stránce befighter.cz),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží

Před zasláním objednávky poskytovateli je návštěvníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost návštěvníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle návštěvník poskytovateli kliknutím na tlačítko „dokončit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovateli považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení návštěvníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty návštěvníka uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa návštěvníka“).

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a návštěvníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno návštěvníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty návštěvníka.

Návštěvník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé návštěvníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí návštěvník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Smlouva je účinná okamžikem úhrady ceny zboží nebo první části ceny zboží  

  

III.  DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může návštěvník uhradit poskytovateli bezhotovostním způsobem prostřednictvím on-line platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s (https://www.comgate.cz/cz/platebnibrana)

Kdy je postup následovný: Ze seznamu tlačítek bank si návštěvník vybere, jak chce cenu uhradit. Po kliknutí na tlačítko bude přesměrován na on-line platební bránu ComGate. Po zaplacení dojde zpět k přesměrování do webového rozhraní obchodu. V případě dotazů či potíží s platbou přes on-line platební bránu je nutné se obrátit na jejího provozovatele:

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48 b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

Po schválení platby získává návštěvník ihned informace o provedení platby. Návštěvníkovi je po úhradě celé ceny okamžitě odesláno zboží.

Odeslání objednávky zavazuje návštěvníka k úhradě ceny, přičemž cena je zpravidla okamžikem odeslání objednávky odeslána poskytovateli prostřednictvím vybraného platebního prostředku.

Pokud návštěvník po odeslání objednávky a úhradě ceny zjistí, že uvedl nesprávné údaje a nemůže tyto údaje sám změnit, je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedené emailové adresy a požádat o změnu.

Zboží bude dodáno prostřednictvím přihlašovacích údajů na elektronickou adresu návštěvníka, kterou vyplní do formuláře při objednávání zboží. Zboží nelze dodat žádným jiným způsobem, což návštěvník bere na vědomí.

Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je poskytovatel návštěvníkovi odešle.

Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu učiní nápravu.

V případě, že návštěvník neuhradí cenu v přiměřené lhůtě (3 pracovní dny) je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby na účet poskytovatele je návštěvník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek návštěvníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem návštěvníkovi nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy návštěvníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel návštěvníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu návštěvníka.

 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ  

Pokud to povaha zakoupeného zboží připouští, má návštěvník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření bez udání důvodu v souladu a za podmínek ustanovení § 1829 až § 1837 občanského zákoníku. Návštěvník má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě prodlení poskytovatele s dodáním digitálního produktu ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 výše, a to ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží.

Dle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá návštěvník právo odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem návštěvníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen dodat zboží ve stavu bez vad. Zboží je bez vad, pokud je dodáno návštěvníkovi v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez jakýchkoli právních vad, a pokud se hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Pokud si návštěvník vymíní zvláštní vlastnosti zboží a poskytovatel je výslovně akceptuje, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

Poskytovatel upozorňuje, že zboží představuje jeho subjektivní názory, které jsou vytvořené na základě aktuálně dostupných informací vztahujících se k obsahu zboží. Pokud se názor návštěvníka liší od obecně akceptovaných názorů a pokud aplikací rad i doporučených postupů poskytovatele nebude dosaženo zamýšleného efektu a důsledků, nelze to považovat za vadu.

V případě, že smlouvu návštěvník uzavírá jako kupující a vada zboží se projeví v prvních 6 měsících od dodání, má se za to, že zboží vadu mělo již při převzetí. Zboží je možné reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od jeho dodání.

Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona.

Vada, zakládající odpovědnost za vady, je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, že by návštěvník smlouvu neuzavřel, pokud by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má návštěvník dle své volby právo na:

– odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

– odstranění vady opravou zboží,

– přiměřenou slevu z ceny, nebo

– odstoupení od smlouvy.

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má návštěvník právo na:

– odstranění vady opravou zboží,

– přiměřenou slevu z ceny.

Právo na odstranění vady opravou zboží, přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy má návštěvník bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Návštěvník je povinen oznámit poskytovateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Tuto skutečnost mu oznámí elektronicky na adresu info@befighter.cz. Neoznámil-li návštěvník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VI. REKLAMACE

Návštěvník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží.

Návštěvník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena poskytovateli prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:

– písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo

– písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu info@befighter.cz

Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:

– datum uplatnění reklamace,

– identifikaci návštěvníka a smlouvy (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury),

– informaci o vadě zboží, kterou návštěvník spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady,

– veškeré další skutečnosti, které návštěvník považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.

Poskytovatel vydá návštěvníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil návštěvník způsob vyřízení reklamace.

Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě návštěvníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit návštěvníkovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

Návštěvník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

Návštěvník – spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění.

 

VII. LICENCE

Návštěvník bere na vědomí, že digitální produkty představují autorské dílo poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla, popřípadě že disponuje příslušnými majetkovými právy k dílu.

Okamžikem úhrady ceny poskytuje poskytovatel návštěvníkovi nevýhradní licenci k užití autorského díla, které je obsahem zboží, jenž návštěvník zakoupil. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny.

Návštěvník je oprávněn dílo užít k účelu, ke kterému je určeno, tzn., že je oprávněn studovat, stáhnout si audio soubor do svého zařízení, číst a sledovat video lekce a vytisknout PDF listy, které jsou také součástí online e-learningového kurzu.

Návštěvník není v žádném případě oprávněn třetím osobám poskytovat digitální produkty k použití.

Licenci není návštěvník povinen využít.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Návštěvník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Poskytovatel není ve vztahu ke návštěvníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností návštěvníků zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu poskytovatele. Informaci o vyřízení stížnosti návštěvníka zašle poskytovatel na elektronickou adresu návštěvníka. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou poskytovatelem stanovena.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese [http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Návštěvník se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Návštěvník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není návštěvník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Veškerá práva k webovým stránkám a rozhraním poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu náleží poskytovateli. Je zakázáno jakkoli kopírovat nebo používat webové stránky a prvky v nich obsažené bez souhlasu poskytovatele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.11.2023

Napiš mi na sebe prosím kontakt